Vila Julie

Entry-header image

Informace pro hosty

Vážení hosté, zde jsme pro Vás sestavili přehled nejdůležitějších informací a pokynů, a zdvořile Vás prosíme o jejich pozorné pročtení. Děkujeme.

Informace k COVID-19

V penzionu Vila Julie je pohodlí, zdraví, bezpečnost a ochrana našich hostů i zaměstnanců
vždy na prvním místě. Rádi bychom Vás ujistili, že neustále udržujeme nejvyšší úroveň standardů ochranných opatření ve všech prostorách našeho penzionu. Vila se nachází uprostřed přírody, mimo město a má pouze 7 pokojů. Tím je zaručen poměrně malý kontakt hostů mezi sebou.

Kvůli současné pandemii COVID-19 byla zavedena dodatečná opatření k zajištění
Vašeho pohodlí a bezpečnosti. Náš tým nepřetržitě sleduje měnící se situaci a respektuje stávající i nové směrnice Světové zdravotnické organizace a dalších příslušných zdravotnických a vládních úřadů. Naše interní pravidla fungování penzionu ihned těmto pokynům a pravidlům přizpůsobujeme.

Vážíme si také, že respektujete všechna bezpečnostní pravidla a tím nám pomáháte zajistit pohodlný a bezstarostný pobyt plný pohostinnosti pro všechny naše hosty.
Jsme v tom společně. Děkujeme, že respektujete pravidla týkající se bezpečného, a tím pohodlného pobytu v penzionu Vila Julie. 

O VAŠI REZERVACI NEPŘIJDETE

V případě, že dojde k nutnosti zrušení rezervace z důvodu pandemie
COVID-19, nebudeme Vám uhrazenou částku účtovat jako stornopoplatek,
ale umožníme Vám celou částku čerpat v náhradním termínu či celou zálohu vrátíme zpět.

 1. Každý den čistíme vzduch pomocí ozonizační lampy, která ničí více než 99 % bakterií a virů,  v penzionových pokojích i společných prostorech. Po ionizaci jsou prostory důkladně vyvětrány. Po odjezdu hosta zůstává pokoj po úklidu a desinfekci 24 hodin neobsazen.
 2. Zvýšené pravidelné používání antivirových dezinfekčních opatření ve všech prostorách včetně madel, zábradlí, klik dveří a ostatních styčných ploch apod.
 3. Před příjezdem Vám nabídneme možnost prodiskutovat osobní preference, týkající se bezpečnostních opatřeních proti onemocnění COVID-19.
 4. Po příjezdu do penzionu Vám bude změřena teplota a v případě, že by byla naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, vyhrazujeme si právo, s ohledem na ostatní hosty a zaměstnance, Vás neubytovat.
 5. Při check-in do penzionu budete požádáni o podepsání registračního formuláře se zdravotním prohlášením o vyloučení příznaků onemocnění COVID-19.
 6. U snídaňového bufetu všechny hosty obsloužíme, abychom co nejvíce zabránili kontaktu více osob s potravinami.
 7. Pro všechny hosty jsou ve všech společných prostorách desinfekční spreje a desinfekční mýdla na ruce.
 8. Ručníky, povlečení a ložní prádlo je profesionálně práno a mandlováno při dostatečně vysokých teplotách, aby byla zajištěna jeho nezávadnost.
 9. Všichni zaměstnanci našeho penzionu jsou vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky.
 10. Preventivní opatření jsou známa všem interním a externím zaměstnancům penzionu, stejně tak i všem dodavatelům.

V případě objednané lymfatické masáže je nuté se před provedením masáže prokázat bezinfekčností.

Děkujeme, že respektujete pravidla týkající se bezpečného, a tím pohodlného pobytu v penzionu Vila Julie. Jsme v tom společně.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Společnost congressconsulting s.r.o. IČ: 05829020 se sídlem Dolní Štěpanice 94, 51401 Jilemnice, (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovávány za účelem plnění povinnosti Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovávány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být Správcem zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, číslo pokoje a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude Správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři, exekutoři).

Výše uvedené osobní údaje jsou za akceptace zásady minimalizace údajů a dalších zásad vyplývajících z GDPR a souvisejících předpisů minimem, které Správce požaduje za účelem plnění svých práv a povinností, která vyplývají z výše popsaných smluv uzavíraných se subjekty údajů a dále ze shora citovaných zákonů.

Uvedením emailové adresy ubytovávaná osoba uděluje správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán. Emailová adresa bude automatizovaně zpracována zaměstnanci Správce a třetím osobám nebude zpřístupněna.

Citlivé údaje Správce obvykle nezpracovává a od subjektů údajů tedy nepožaduje. Výjimkou mohou být údaje o zdraví subjektu údajů, které subjekt údajů Správci dobrovolně poskytne. Takové údaje pak Správce může využít k tomu, aby subjektu údajů nabídl kvalitnější služby a splnil konkrétní přání subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
congressconsulting, s.r.o.
Dolní Štěpanice 94, 51401 Jilemnice
Mgr. Hana Čechotovská, manažer
recepce@vilajulie.cz

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Penzion poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni penzionu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 3. Penzion je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou  převodem, v hotovosti nebo platbou v odpovídající celkové výši. Platba kartou není možná.
 4. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je penzion oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
 5. Na základě potvrzené objednávky je penzion povinen hosta ubytovat od 14:00 do 22:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14:00 hod je nutné dohodnout předem v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení této nadstandardní služby penzionem.
 6. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 24:00 hod není penzion povinen ubytovat. Po dohodě je toto ovšem možné.
 7. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je penzion oprávněn nabídnout pokoj jiný.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 1. Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků penzionu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů penzion neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá bez omezení, pouze pokud byly uložené v trezoru penzionu, či převzaty penzionem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka penzionu. Trezor se nachází v backoffice penzionu. Rádi bychom Vás informovali, že penzion nenese odpovědnost za věci uschované na pokoji či vlastním osobním trezoru. O věcech uložených v trezoru se sepisuje protokol. 
 2. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.

Obecná pravidla ubytování

 1. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory penzionu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 22 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 2. V případě onemocnění či poranění hosta penzion zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je penzion odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.
 3. Ve všech prostorách penzionu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku pokuty 5 000 Kč. To je hodnota sanace pokoje, vyprání koberce, matrací a závěsů. Hosté penzionu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách penzionu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jejich osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 4. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím WiFi, a to jak ve všech prostorách penzionu, tak v zahradě..
 5. Malí psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje naše pravidla pobytu s domácími mazlíčky, která obdrží v písemné podobě. Cena za pobyt zvířete se účtuje podle platného ceníku.
 6. Od 22 do 6 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 7. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do penzionu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 8. Ve výjimečných případech je penzion oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 9. Hosté, kteří si přejí využívat ohniště v zahradě, tak konají na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost a jsou povinni se řídit Provozním řádem ohniště. Provozovatel penzionu nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které host způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Oheň je možné rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, které je k tomu určeno a ve vyhrazeném čase – tj. od 7 do 21hodin.
 10. Informace o cenách služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách penzionu.
 11. Management penzionu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.
 12. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího  řádu. V případě, že je host poruší, má penzion právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 13. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit  personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 1. Ve veškerých prostorách penzionu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 2. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách penzionu a zahrady bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 3. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného pohybu není možné z bezpečnostních důvodů v penzionu ubytovat. Penzion nedisponuje výtahem.
 4. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku penzionu.
 5. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok penzionu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

Odjezd z penzionu

 1. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno penzionem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 11:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.
 2. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z penzionu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje.
 3. Za ubytování a služby hosté platí na začátku, po dohodě na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z penzionu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 4. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, penzion nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z penzionu

Informace o nakládání s osobními údaji

 1. Společnost congressconsulting s.r.o. , IČ: 05829020 se sídlem v Dolních Štěpanicích 94, 54101 Jilemnice (dále jen “Správce”) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen ”smlouva”) a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.
 2. Osobní údaje bude penzion zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených penzionem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných penzionem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od penzionu osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež penzionu poskytnul. Penzion na základě písemné žádosti hosta poskytne údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje penzionu: congressconsulting s.r.o., Dolní Štěpanice 94, 51401 Jilemnice.

Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 02.04.2021

Mgr. Hana Čechotovská
manažer
Vila Julie

Ochrana spotřebitele

Informace na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Pravidla pro užívání cookies

Webová stránka vilajulie.cz používá cookies, což jsou malé datové soubory, které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky. Cookies používáme pro nastavení obsahu stránek a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek.